Santa Caterina

Rehabilitació d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres a Barcelona

santa caterina housing architecture anna noguera

La parcel·la actualment esta edificada per un edifici plurifamiliar originari del 1883.

La construcció esta composta de tres parts, l'edifici original, un volum adossat i un volum annex al final de la parcel·la.

santa caterina housing architecture anna noguera

L'edifici original de planta baixa i pis, es una construcció tradicional de murs de carrega de maó recolzats sobre cimentacions lineals de pedra i una filada de maó.

La intervenció es basa en la reforma integral del cos principal de la parcerl·la. S'unifican els dos habitatges existents en un de sol. S'enderroquen el cossos de planta baixa adossats al cos principal, tant l'original como l'ampliació posterior, i es descarta en aquest projecte intervenir damunt el cos situat al fons de la parcel·la. Aixi mateix es mante la facana principal i el forjat de la primera planta degut al seu bon estat i caracter essencial dins la proposta.

santa caterina housing architecture anna noguera
santa caterina housing architecture anna noguera

La distribucio interior es produeix al voltant del nucli d'escala que queda adossat a la mitgera nord-oest, a l'ultima planta es converteix en un badalot totalment vidrat. Aquest espai es converteix no nomes en un conector espaial, sino que permet l'entrada de llum i la ventilacio de les dues plantes inferiors.

santa caterina housing architecture anna noguera

A l'interior de l'edificiacio es reconfigura la circulació vertical per tal d'unificar les dues plantes i permetre la maxima entrada de llum i la millora de la ventilacio.

La distribucio interior de l'habitatge preveu la zona de dia (estar, cuina, menjador) a la planta baixa directament oberta al pati de la parcel·la, i la zona de dormitoris a la planta pis.

Emplaçament

Carrer Santa Caterina, 46, Barcelona

Promotor

Privat

Co-autora

Lara Ferrer

Superfície construïda

192 m²

Data de finalització

2016

Fotografies per

Marek Jarosz